1853

Rev. Matthias Schifferer rebuilds Holy Trinity.